Skip to content

Privacyverklaring Hester Slagman

                                                                             
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Hester Slagman (praktijk voor lichaamsgerichte therapie, relatietherapie, coaching, training). Hierin lees je conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. 

Jouw privacy en mijn website

Als je via deze website contact met mij opneemt hoef je alleen je naam en mailadres in te vullen, eventueel met een korte toelichting op je vraag. De website www.2bmovedtherapie.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. De computer van Hester Slagman is beveiligd met een wachtwoord. 

Jouw privacy en mijn praktijk

In mijn praktijk verzamel ik van mijn cliënten alleen die gegevens die nodig zijn voor de behandeling en administratie daarvan. Het gaat om de volgende gegevens: 

Naam, contactgegevens

Deze gegevens heb ik nodig om je te kunnen bereiken voor het maken of verzetten van afspraken en voor het versturen van de factuur. Het gaat om:
 Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens, telefoonnummers en eventueel e-mail adressen 

Geheimhouding

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u communiceer. Gegevens worden niet aan anderen verstrekt. Indien een bedrijfsarts of huisarts of iemand anders die betrokken is bij de behandeling informatie wil, zal ik die alleen verstrekken met expliciete, toestemming van de cliënt en na goedkeuring van hetgeen verstrekt wordt. 

Medisch dossier

Ik maak aantekeningen van de sessies. De gegevens zijn nodig voor een goede voortgang van de behandeling. Papieren dossiers worden bewaard in gesloten kasten. In de dossiers worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden. De wet verplicht mij om de dossiers twintig jaar te bewaren. 

Communicatie via beveiligde kanalen

Waar mogelijk zal ik met u communiceren via beveiligde kanalen of gebruik maken van aanvullende beveiligingsmaatregelen zoals wachtwoorden. Ik ben dan ook voorzichtig met informatie die ik verstrek via bijvoorbeeld e-mail. 

Betaling door derden

Indien iemand anders dan de cliënt zelf de factuur moet ontvangen (bijvoorbeeld de werkgever) dan wordt de factuur aan die derde gestuurd inclusief de naam van de cliënt. Voor het overige wordt geen informatie verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. 

Beveiliging

De gegevensdragers (laptop bijvoorbeeld), waarop de gegevens zijn opgeslagen, zijn goed beveiligd (met antivirussoftware en wachtwoorden). Bij een datalek doe ik melding bij de autoriteit persoonsgegevens. 

Bewaartermijn

Ik bewaar de gegevens tot 20 jaar na het laatste contact. 

Inzage

Cliënten kunnen op verzoek inzage krijgen in hun dossier. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kun je me vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kun je verzoeken een eigen verklaring (jouw mening) aan het dossier toe te voegen. Omdat ik gehouden ben dossier te voeren is verwijdering meestal niet mogelijk. 

Toestemming

Alle cliënten geven bij aanvang van de behandeling expliciet schriftelijk toestemming voor het vastleggen van gegevens zoals in dit document beschreven. 

Administratie en verwerking

Voor de verwerking van facturen maak ik gebruik van het administratieprogramma van Jortt. In het kader van administratie en controle heeft hiertoe ook mijn accountant, Angelique Rouwendaal, toegang. Op een factuur vermeld ik de volgende gegevens: 

o NAW gegevens
o Geleverde dienst (bijvoorbeeld therapie), datum en duur                                         
o Kosten van het consult 

Behandeltraject                                                                                                                    

De therapeut mag zonder instemming van de cliënt geen behandeling verrichten. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de cliënt onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen. 

Overlijden therapeut                                                                                                      

Mocht ik plotseling komen te overlijden, dan kunnen de dossiers worden ingezien door mijn collega. De verantwoordelijkheid voor de afhandeling van lopende trajecten en de opheffing van mijn praktijk, liggen dan bij haar.